Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir vietējās rīcības grupas (VRG) izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību. Stratēģija - plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi partnerība, iesaistot vietējos iedzīvotājus, balstoties uz to vajadzībām, un saskaņojot Stratēģiju ar kopējām attīstības prioritātēm.

 

2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

 

SVVA Stratēģija 2015.-2020.gadam apstiprināta 2016.gada 19.februārī ar Zemkopības ministrijas lēmumu Nr.9.1-7/5/2016 „Lēmums par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu”, ar ko no 2016. līdz 2019. gadam tai ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai EUR 2,7 miljonu apmērā.

 

SVVA Stratēģija 2015.-2020.gadam (grozījumi no 09/2021)

 

Prezentācija par Stratēģiju