Vizuālās informācijas elementi projektu īstenotājiem:

Logotipu josla ar Partnerības logotipa (krāsaina)

Logotipu josla ar Partnerības logotipa (melnbalta)

Logotipu josla bez Partnerības logotipa (krāsaina)

Logotipu josla bez Partnerības logotipa (melbalta)

Partnerības logotips (krāsains un melnbalts)

 

Lūdzam publicitātes prasību ievērošanai iepazīties ar Vizuālās identitātes vadlīnijām 2014.-2020.gadam (skat.zemāk)!

 

Rokasgrāmata EPS lietotājiem LEADER projekta aizpildīšanai un iesniegšanai

 

 

 

Vadlīnijas un skaidrojumi

Pretendentu un vietējo rīcības grupu jautājumi un atbildes

Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti

Skaidrojums par saistītiem uzņēmumiem un vienotu uzņēmumu (nepieciešams, nosakot juridiskas personas neto apgrozījumu un interešu konflikta varbūtību darījumos)

Skaidrojums par de minimis piešķiršanu

Skaidrojums par pamatlīdzekļiem

Iepirkuma procedūra: iepirkuma veikšanas vadlīnijas, tehnisko specifikāciju paraugi, kopsavilkums par iepirkuma procedūras rezultātiem, paziņojumi u.c.

Vizuālās identitātes vadlīnijas 2014.-2020.gadam

Vizuālās identitātes logotipi

Būvniecības vadlīnijas un saite uz saistošiem doklumentiem

 

Hipersaite uz dažādiem informatīviem dokumentiem, veidlapām, rokasgrāmatām, vadlīnijām  LAD mājas lapā (ritināt uz lapas beigām)

 

Normatīvie akti

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

 

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā"

 

2017.gada 28.februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”

 

2016.gada 24.maija MK noteikumi "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"