Biedrība „Rēzeknes novada partnerība” (Partnerība) ir vietējā rīcības grupa, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus no vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem, vietējās attīstības organizācijām un iedzīvotāju grupām. Kopš 2007. gada Partnerība darbojas Rēzeknes novada (saskaņā ar 2021.gada teritoriālās reformas rezultātiem) teritorijā.

 

Biedrības mērķis ir ar savu darbību veicināt Rēzeknes novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

 

Biedrības struktūra: augstākā lēmējinstitūcija (Kopsapulce), pārstāvju lēmējinstitūcija (Padome), Izpildinstitūcija (Izpilddirektors).

 

Partneriba padome 27062022

  

Ar biedrības statūtu tekstu var iepazīties šeit