Projektu vērtēšana kopumā tiks balstīta uz projektu vērtēšanas metodiku, kurā ir izklāstītas katra kritērija izpildes prasības un atbilstoši piešķiramais punktu skaits, kā arī papildus iesniedzamie dokumenti kopā ar projekta pieteikumu (piemēram, publicitātes pasākumu plāns, sadarbības līgumi u.c.). Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu kritērijos, projekta pieteikumam precīzi jāatbilst visām kritērija izpildes prasībām atbilstoši metodikā noteiktajam:

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA (grozījumi no 09/2021)

 

Saistošie dokumenti un veidlapas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēm "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"  un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" :

 

 

Jaunākās rokasgrāmatas atrodamas šeit: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju

 

Piezīme: sabiedriska labuma projektiem atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.


Vairāk par projektu īstenošanas dokumentāciju: www.lad.gov.lv 

 

 

PRETENDENTU JAUTĀJUMI UN ATBILDES SEMINĀRA CIKLA "SATIEC LĪDERI" (10.01.2017.-16.01.2017.) IETVAROS