Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa nepārtrauktas pieteikšanās 15. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 207861,87 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

 

“Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - piešķirtais finansējums 207861,87 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50000,00 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ja pretendenta apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai kopprojektam; līdz 50 %, ja pretendenta apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

 

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš nepārtrauktās pieteikšanās kārtai ir no 2023.gada 24.aprīļa līdz 2023.gada 24.jūlijam. Lauku atbalsta dienesta (LAD) http://www.lad.gov.lv/ Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Kad nepārtrauktās pieteikšanās kārtas termiņā būs sasniegti 80%  no pieejamā finansējuma robežas, projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies 30 kalendārās dienas.

 

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, produkta vai pakalpojuma attīstīšanai un atpazīstamības veicināšanai.

 

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. ! Izsludinātajā kārtā netiek atbalstītas būvniecības izmaksas!

 

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

 

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

 

SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA